Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Brief gericht aan de gemeente raad van Schipluiden t.a.v. voorgenomen sloop Johannahoeve, Schipluiden
=> Originele pagina.
Aan de leden van de Raad van de Gemeente Schipluiden
Postbus 1
2636 ZG Schipluiden

Schipluiden, 28 augustus 2003

Betreft: mogelijke sloop van de Johannahoeve te Schipluiden

Geachte dames en heren, 

Bij deze vragen wij uw aandacht voor het volgende:

Recent werden wij geconfronteerd met informele berichten en geruchten over de aankoop, door de Gemeente Schipluiden, van een perceel grond met de daarop gesitueerde boerderij Johannahoeve aan de Keenenburgweg ten behoeve van de bouw van een nieuw gemeentehuis van de nieuwe Gemeente Midden-Delfland. Op 27 augustus j.l. namen wij kennis van een artikel in de Delftsche Courant over dit onderwerp, waarin de eventuele sloop van voornoemde boerderij centraal stond. 
Dit artikel beschouwen wij als een bevestiging van hetgeen ons eerder ter ore kwam. 

Door middel van dit schrijven brengen wij onze bezorgdheid en zelfs verbijstering over deze mogelijke ontwikkeling tot uitdrukking. Verbijstering, omdat wij ons niet kunnen voorstellen dat een gemeente die zich opwerpt als hoeder van de waarden van Midden-Delfland, waartoe ook de respectievelijke dorpskernen dienen te worden gerekend, een besluit zou nemen tot sloop van het betreffende pand. De vraag dringt zich vervolgens op hoe het mogelijk kan zijn dat in het Jaar van de Boerderij overgegaan zou worden tot de sloop van één van de laatste boerderijen in de dorpskern van Schipluiden. Dit terwijl de afgelopen decennia verscheidene boerderijen aan de sloophamer ten offer vielen, mede als gevolg van besluiten van de Gemeente Schipluiden. Het moge echter duidelijk zijn dat wij nu in een andere tijd leven. 

Het is ons bekend dat de betreffende boerderij geen beschermde status bezit. Daar staat echter tegenover dat deze voor dit deel van Schipluiden beeldbepalend is en ook een identiteit verschaft. Bovendien kan de boerderij en zijn naaste omgeving wel degelijk als landschappelijk en cultuurhistorisch van belang worden genoemd. 
Verder wijzen wij met instemming op de uitspraken van enkele weken geleden door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Schipluiden die er, kort gezegd, op neerkomen, dat de toekomstige Gemeente Midden-Delfland pal staat voor het behoud van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden, alsmede voor de ontwikkeling van een goed leefmilieu in Midden-Delfland. Wij kunnen één en ander niet rijmen met de voornemens als hierboven beschreven, hoewel wij vanzelfsprekend oog hebben voor de noodzaak van een adequate behuizing van het gemeentelijke apparaat. 
Dit roept echter wel vragen op omtrent de gekozen situering van het nieuwe gemeentehuis en het afwegen van de mogelijke alternatieven. Wij veroorloven ons u te wijzen op een integratie van de Johannahoeve in de bouwplannen, alsook op een uitbreiding van het bestaande gemeentehuis met een daaraan verbonden omleiding van de Wilgenlaan. 

Met klem dringen wij erop aan dat het voornemen tot sloop van de Johannahoeve aan uw Raad wordt voorgelegd, zodat van een voldongen feit geen sprake zal zijn. Aldus wordt tevens inhoud gegeven aan de politieke transparantie, zoals die op alle bestuurlijke niveaus wordt nagestreefd. Daarbij wensen wij u de nodige wijsheid toe. 

In het kader van uw beschouwingen zou ook een maatschappelijke bestemming van de Johannahoeve kunnen worden overwogen. Dit pand en zijn naaste omgeving lenen zich naar onze mening bij uitstek voor de vestiging van een bezoekers- en educatiecentrum voor Midden-Delfland. Het is u bekend dat naar de mogelijkheden voor een dergelijk centrum reeds jaren wordt gezocht. 

U zult er begrip voor hebben dat wij de ontwikkelingen nauwlettend zullen volgen en, indien noodzakelijk, verdere stappen zullen overwegen. 

Mogen wij besluiten met de stelling, dat wij geen blind verzet tegen vooruitgang nastreven, wel zullen wij ons blijvend verzetten tegen blinde vooruitgang. 

Hoogachtend, 

Midden-Delfland Vereniging

Stichting Midden-Delfland is Mensenwerk

Stichting Arti Delflandiae

Historische Vereniging Schipluiden 

Agrarische Natuurvereniging De Vockestaert 

c.c. de voorzitters van de fracties in de Raad van de Gemeente Schipluiden
de leden van de Raad van de Gemeente Maasland
de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de Gemeenten Schipluiden en Maasland

Midden-Delfland Nieuws
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze
19 april: Met Vockestaert de Boer op: Hoeve Rust-hoff, zaterdag 29 april
17 april: Vroege Vogelexcursie Kraaiennest

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina