Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
2003 - het jaar van de boerderij
=> Originele pagina.

2003 - Het jaar van de boerderij

Op 6 februari 2003 zal de landelijke opening van "2003 het jaar van de boerderij" plaatsvinden in Midden-Delfland. De op een kreekrug gelegen oude boerderij aan de Zuidbuurt in "buitenplaats Vlaardingen" zal voor de entourage zorgen. Op de website van de stichting 2003 jaar van de boerderij staat beschreven waarom we in 2003 bijzonder stil staan bij de boerderij:

Missie
De historische boerderijen en erven zijn mede bepalend voor de identiteit en de belevingswaarde van het landelijk gebied. Door hun bijzondere cultuurhistorische en landschappelijke waarden kunnen ze een belangrijke bijdrage leveren aan de plattelandsvernieuwing. Het JAAR VAN DE BOERDERIJ wil op toekomstgerichte wijze bijdragen aan het behoud van deze gebouwen en hun cultuurhistorische en landschappelijke waarden, met ruimte voor nieuwe vormen en functies.

Probleemstelling
Het Nederlandse platteland is in beweging. Veel historische boerderijen verliezen hun oorspronkelijke functie en worden gesloopt of ingrijpend verbouwd. Dat betekent een dreigend verlies aan cultuurhistorische en landschappelijke waarden.

Doel
Doel is het behoud en zorgvuldig beheer van de historische boerderijen en erven, en het scheppen van voorwaarden waarmee aan de landelijke bouwkunst op verantwoorde wijze een nieuwe toekomst kan worden geboden. Dit doel trachten we te bereiken door beïnvloeding van beleidsmakers en publieke opinie, en informatievoorziening aan de direct bij deze categorie gebouwen betrokken partijen.
Institutioneel kader
De aanzet voor het project 2003 JAAR VAN DE BOERDERIJ werd gegeven door de Stichting Historisch Boerderij-Onderzoek in Arnhem. Het plan is uitgewerkt in samenwerking met vertegenwoordigers van de volgende partijen: Nationaal Contact Monumenten, Landelijk Beraad Boerderijen, Stichting Werkgroep Boerenerven, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Ministerie van OCenW, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, Nederlands Openluchtmuseum en Welstandszorg Groningen. Bij het project zijn verder betrokken de Ministeries van LNV en VROM, de Provincies, de Raad voor Cultuur, LTO Nederland, de ANWB, de Rijksgebouwendienst en de Landbouwuniversiteit Wageningen.
22 december 2013
Midden-Delfland Nieuws
21 mei: Feestweek Vlaardingen 750 jaar stadsrechten
13 mei: Windas bij de Zonnehoeve officieel in gebruik genomen
10 mei: Dag van het kasteel, 29 mei Tweede Pinksterdag, kasteel Keenenburg in Schipluiden
29 april: Afzinkmoment Maasdeltatunnel van tunnelsegment Isabella afgebroken
29 april: Met Vockestaert de Boer op bij Hoeve Rust-hoff in de Aalkeetbuitenpolder
27 april: De drie dorpen van Midden-Delfland vierden Koningsdag op eigen wijze
19 april: Met Vockestaert de Boer op: Hoeve Rust-hoff, zaterdag 29 april
17 april: Vroege Vogelexcursie Kraaiennest
´╗┐
Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina