Mooi Dichtbij

Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina
Vogels in Midden-Delfland
=> Originele pagina.

Vogels in Midden-Delfland

Op deze pagina staan links naar in het Midden-Delfland gebied gefotografeerde vogels. De namen van deze vogels staan in het Nederlands en Latijn aangegeven. Voor meer informatie staan ook links naar corresponderende Wikipedia pagina's. Alle foto's zijn eigendom van © GDP Schipluiden

Deze reeks is nog in opbouw...

  Nederlandse naam Latijnse naam Meer info op Wikipedia
A Aalscholver Phalacrocorax carbo Aalscholver
B Bergeend  
  Blauwborst x  
  Blauwe reiger Ardea cinerea Blauwe reiger
  Boerenzwaluw Hirundo rustica Boerenzwaluw
  Boomkruiper Certhia brachydactyla Boomkruiper
  Brandgans Branta leucopsis Brandgans
  Buizerd Buteo buteo Buizerd
C Casarca Tadorna ferruginea Casarca
D Dodaars x  
E Ekster Pica pica Ekster
F Fazant Phasianus colchicus Fazant
  Fitis Phylloscopus trochilus Fitis
  Fuut Podiceps cristatus Fuut
G Gaai  
  Gans Zie ook Ganzen  
  Grauwe gans Anser anser Grauwe gans
  Groenling Carduelis chloris Groenling
  Grote bonte specht Dendrocopos major Grote bonte specht
  Grote Canadese gans Branta canadensis Grote Canadese gans
  Grote lijster Turdus viscivorus Grote lijster
  Grote Zilverreiger Casmerodius albus Grote zilverreiger
  Grutto Limosa limosa; zie ook: Grutto Grutto
H Halsbandparkiet Psittacula krameri Halsbandparkiet
  Heggenmus Prunella modularis Heggenmus
  Houtduif Columba palumbus Houtduif
  Huismus Passer domesticus Huismus
K Kauw Corvus monedula Kauw
  Kemphaan zie tureluur...  
  Kievit Vanellus vanellus Kievit
  Kluut Recurvirostra avosetta Kluut
  Knobbelzwaan Cygnus olor Knobbelzwaan
  Kokmeeuw  
  Kolgans Anser albifrons Kolgans
  Koolmees Parus major Koolmees
  Kraai Corvus corone Kraai
  Krakeend  
  Kramsvogel  
  Kuifeend Aythya fuligula Kuifeend
L Lepelaar Platalea leucorodia; zie ook Lepelaar Lepelaar
M Meerkoet Fulica atra Meerkoet
  Merel Turdus merula Merel
N Nijlgans Alopochen aegyptiacus Nijlgans
O Ooievaar Ciconia ciconia Ooievaar
P Pimpelmees Cyanistes caeruleus Pimpelmees
  Putter Carduelis carduelis Putter
R Ralreiger Ardeola ralloides Ralreiger
  Reiger zie ook Reigers  
  Rietgors Emberiza schoeniclus Rietgors
  Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus Rietzanger
  Ringmus  
  Roerdomp x  
  Roodborst Erithacus rubecula Roodborst
  Rotgans  
S Scholekster Haematopus ostralegus Scholekster
  Slobeend Slobeend
  Smient Anas penelope Smient
  Sneeuwgans  
  Spreeuw Sturnus vulgaris Spreeuw
  Staartmees Aegithalos caudatus Staartmees
T Tapuit Oenanthe oenanthe Tapuit
  Torenvalk Falco tinnunculus Torenvalk
  Tureluur Tringa totanus Tureluur
  Turkse tortel Streptopelia decaocto Turkse tortel
V Veldleeuwerik  
  Vink Fringilla coelebs Vink
  Visdief Sterna hirundo Visdief
W Waterhoen Gallinula chloropus Waterhoen
  Wilde eend  
  Winterkoning Troglodytes troglodytes Winterkoning
  Wintertaling Anas crecca Wintertaling
  Wulp Numenius arquata Wulp
IJ IJsvogel Alcedo atthis IJsvogel
Z Zanglijster Anas crecca  
  Zwarte zwaan Cygnus atratus Zwarte zwaan
Bovenstaande serie vogelfoto's is het resultaat van zo'n tien jaar struinen door Midden-Delfland en, min of meer, op goed geluk fotograferen wat zich onderweg laat zien. Niet alle soorten zijn zo even gemakkelijk vast te leggen... Bijvoorbeeld, een IJsvogel staat nog op de verlanglijst. Ook de kwaliteit van de foto's is niet altijd optimaal. 

22 mei 2018

Midden-Delfland Nieuws
18 oktober: Dorpsfilm Den Hoorn (ZH) 1959 nogmaals in bibliotheek op 13 november 2019
12 oktober: Nat en gezellig Boerenoogstfeest bij de Adrianushoeve
11 oktober: BOER ZOEKT HULP op zaterdag 26 oktober en zaterdag 2 november
10 oktober: Boerenoogstfeest bij de Adrianushoeve - 12 oktober 2019
5 oktober: Eindelijk een glimp van de nieuwe mosgroene Trambrug
5 oktober: Furieade-zaterdag was een feest voor Maassluis en Midden-Delfland
22 september: Midden-Delfland Vereniging trekt naar Vlaardingen op 23 september 2019
22 september: Expositie Westlandse bedevaarten in Westlands Museum
Vorige pagina Naar boven Naar beneden Home pagina Informatie pagina Contact pagina